Kućne posete

Za pacijente koji žele da se pregled obavi u kućnim uslovima , naš lekar obavlja neuropsihijatrijsku procenu I lečenje. Neurološko zbrinjavanje pacijenata sa primarnim I sekundarnim tumorima mozga, tokom I nakon hemoiradijacije I lečenje posledica postojanja tumora CNS.

Sudska veštačenja

Forenzička psihijatrija ili sudska psihijatrija je grana psihijatrije koja se bavi pravnim pitanjima vezanim za duševne poremećaje. Sudsko psihijatrijski veštaci izrađuju ekspertize tj. sprovode veštačenja osoba koje zbog duševnih poremećaja dolaze u kontakt sa pravnim normama, krivičnog i građanskog prava i u vanparničnim postupcima.

Šta je EEG? (elektroencefalografija)

EEG metoda je najčešće korišćena metoda u neurologiji i psihijatriji u svetu. EEG je standardna dijagnostička metoda kojom se utvrđuje kako funkcioniše mozak praćenjem njegove aktivnosti preko posebno projektovanog aparata.

Šta je EMNG i kada se obavlja?

EMNG je oblast elektrofiziologije koja se bavi ispitivanjem električne aktivnosti mišića i perifernih nerava. To je kombinacija je EMG-a (elektromiografije) i ENG-a (elektroneurografije).

Psihijatrijski pregledi, psihoterapija, psihološko testiranje

Psihijatrijsko lečenje je otklanjanje ili umanjenje određenog psihijatrijskog poremećaja, stanja ili bolesti. Prvi pregled traje oko 60 minuta za postavljanje dijagnoze i određivanje terapijskog plana. Do sledeće posete mogu se uraditi dodatne laboratorijske analize...

Doppler, Duplex i Tcd

Čovek je star onoliko koliko su mu stari krvni sudovi!!! Doppler i duplex krvnih sudova vrata i glave je ultrazvučni pregled koji omogućava neinvazivan prikaz protoka krvi kroz krvni sud i analizu stanja krvnog suda, što može uputiti na poremećaj protoka i prisustvo plaka, odnosno suženje krvnog suda.