Sudska veštačenja

Sudska veštačenja

Forenzička psihijatrija ili sudska psihijatrija je grana psihijatrije koja se bavi pravnim pitanjima vezanim za duševne poremećaje. Sudsko psihijatrijski veštaci izrađuju ekspertize tj. sprovode veštačenja osoba koje zbog duševnih poremećaja dolaze u kontakt sa pravnim normama, krivičnog i građanskog prava i u vanparničnim postupcima.

U Neuropraxis-u se u sklopu sudske psihijatrije obavljaju sudsko-psihijatrijska veštačenja:

  • procena psihičkog stanja osobe koje je u sudskom postupku,
  • individualna procena psihičkog stanja u slučaju sačinjenja ugovora o poklonu, doživotnom izdržavanju ili sačinjenju testamenta;
  • procena postojanja i stepena zavisnosti od alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci
  • procena nematerijalne štete (straha i duševne patnje)

Veštačenja se u zavisnosti od složenosti predmeta obavljaju individualno ili timski, a tim veštaka čine psihijatar, psiholog i neuropsihijatar.
U Neuropraxisu sudski veštaci su: