Prof. dr sci. med. Aleksandra Dickov

Psihijatar
Aleksandra Dickov

Prof.dr sci.med.  Aleksandre (Slavko) Dickov rođena je 1965. godine u Zrenjaninu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet u Novom Sadu je upisala školske 1984/85, a završila 1990. godine. Specijalističke studije iz Psihijatrije upisala je 1992. god., a završila 1997.god. Magistarske studije iz kliničke neuropsihologije je upisala 1991., a završila 1998. god. Studije uže specijalizacije iz sudske psihijatrije je upisala 2000. godine, a završila 2002. godine. Specijalizaciju iz Psihijatrije i užu specijalizaciju iz sudske psihijatrije je završila na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu, Magistarske studije iz Kliničke neuropsihologije je završila na  Medicinskom fakultetu,Univerziteta u Beogradu. Specijalizaciju iz psihijatrije je završila sa odličnim uspehom i stekla zvanje specijaliste psihijatrije, užu specjalizaciju iz sudske psihijatrije je završila sa odličnim uspehom i stekla zvanje specijaliste sudske psihijatrije, Magistarske studije iz kliničke neuropsihologije je završila sa odličnim uspehom i stekla zvanje magistra medicinskih nauka.

Doktorirala je na Medicinskom fakultetu, Univerzitetu u Novom SaduNaslov doktorske disertacije je bio“Psihijatrijske posledice nakon saobraćajne nesreće-forenzički aspekti“ i odbranjen je 2006, čime je stečeno zvanje: doktor medicinskih nauka.

Profesionalna orijentacija joj je psihijatrija, bolesti zavisnosti i sudska psihijatrija.

Autor je  i koautor velikog broja stručnih i naučnih knjiga, udžbenika, naučnih i stručne publikacije koje su objavljene u najprestižnijim svetskim časopisima. Preko 100 stručnih i naučnih radova je  saopštila na medjunarodnim i domaćim skupovima. Bila je predavač na brojnim univerzitetima i školama, medju kojima je i  medjunarodna specijalistička škola evropskog  centra za mir i razvoj Ujedinjenih Nacija.

Učestvovala je u realizaciji preko 20 republičkih i gradskih projekata i dve kliničke studije.

Mentor je u preko 100 studentskih, diplomskih, master i specijalističkih radova i  doktorskih disertacija. Recenzent je mnogim domaćim i svetskim časopisima.

Član je mnogih udruženja i asocijacija među kojima su najznačajnije:

  • Srpsko lekarsko društvo-Društvo lekara Vojvodine-Predsedniksekcija za bolesti zavisnosti
  • Srpsko udruženje za sudsku psihijatriju
  • Predsednik Gradskog odbor za prevenciju i lečenje bolesti zavisnosti Grada Novog Sada
  • Psihijatrijska sekcija SLD
  • Republička stručna komisija za droge,Ministarstva zdravlja Republike Srbije
  • SEEAnet (South Eastern European and Adriatic Addiction Treatment Network)-član od 2001.godine
  • Član Komisije za borbu protiv droga i zloupotrebe alkohola i psihoaktivnih supstanci AP Vojdodine.

Nosilac je više naučnih i društvenih priznanja.

Trenutno je načelnik odeljenja za bolesti zavisnosti i šef Katedre za psihijatriju.

Prof.dr sci.med.Aleksandra Dickov, psihijatar i specijalista sudske psihijatrije. U ordinaciji Neuropraxis obavlja pregled i lečenje bolesnika: anksioznost, fobije, depresije, demencije, poremećaji ličnosti, alkoholna zavisnost, zavisnost od droga, bračni i porodični problemi itd. i sudsko psihijatrijsko veštačenje.