Doc. dr Slobodan Sekulić

Dečji neurolog
Dr sci. med. Slobodan Sekulić

Slobodan Sekulić je završio Medicinski Fakultet 1993. godine u Novom Sadu. Zvanje specijaliste dečjeg neurologa je stekao 1999. koje godine se i zaposlio na Klinici za Neurologiju Kliničkog centra Vojvodine gde je i sad u stalnom radnom odnosu. Magistrirao je 2004. godine a doktorirao 2007 godine na Medicinskom Fakultetu Novi Sad. Zvanje naučnog savetnika je stekao na Institutu za Biološka Istraživanja „Siniša Stanković“ u Beogradu 2018. godine. U nastavi na Medicinskom Fakultetu u Novom Sadu je angažovan od 2008. godine od kada je i rukovodilac je predmeta Neurobiologija na doktorskim studijama molekularne medicine. Učesnik je i rukovodilac više pokrajinskih, republičkih, pograničnih i  međunarodnih naučnih projekata na Medicinskom Fakultetu Novi Sad koji su imali za cilj unapređenje znanja iz oblasti epileptologije, intrauterinog razvoja ploda, različitih aspekata razvoja kretanja. Kao stipendista Evropske federacije neurologa proveo je pet nedelja na Klinici za dečju neurologiju u Klagenfurtu 2004. godine. Na Univerzitetu u Gracu na Departmanu/Katedri za Psihologiju proveo je 6 meseci 2013/2014. godine, u sklopu postdoktorskog usavršavanja stipendiranog od strane Erasmus Mundus programa. Autor je i koautor više od 60 radova u časopisima Web of Science grupe sa Impakt faktorom kao i dve monografije iz oblasti prenatalnog razvoja i neurološkog pregleda tokom prve godine života.