Prof. dr Tatjana Redžek Mudrinić

Pedijatar, klinički neurofiziolog, epileptolog
Doc. dr Tatjana Redžek Mudrinić

Tatjana Redžek Mudrinić je rođena u Subotici gde je završila osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet je završila 1996. godine u Novom Sadu. Tokom studiranja je u više navrata bila dobitnik državnih stipendija zbog izuzetnog uspeha što je po završetku studija 1996. rezultiralo da je kao nadareni student zaposlena na Klinici za pedijatriju Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine 1996. godine. Specijalističke studije iz pedijatrije završava 2003. godine sa odličnim uspehom kada se posvećuje razvojnom neurologiji sa fokusom na dečju epileptologiju.

Kao pedijatar na Odeljenju razvojne neurologije i epileptologije završava užu specijalizaciju iz Kliničke neurolofiziologije sa epileptologijom 2007. godine i postaje šef Kabineta za elektroencefalografiju sa videoelektroencefalografijom. Pored redovnog rada na matičnom odeljenju aktivno više od dve decenije učestvuje u zbrinjavanju, dijagnostici i lečenju neuroloških pacijenata od neonatalnog uzrasta do punolestva na Odeljenju Intenzivne nege i terapije. Paralelno je završila magistarske studije, a potom i doktorske studije iz epileptologije i stekla zvanje doktora medicinskih nauka. Docent je na Katedri za pedijatriju, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Profesionalna orjentacija joj je neuropedijatrija, razvojna pedijatrija i dečja i adolescentna epileptologija.

Autor je i koautor naučnih i stručnih publikacija u domaćim i međunarodnim časopisima. Naučne i stručne radove saopštava na domaćim i internacionalnim skupovima. Mentor je studentskih, specijalističkih i užespecijalističkih radova. Recenzent u domaćim i stranim časopisima.

Član je udruženja i asocijacija:

  • Srpsko lekarsko društvo – Društvo lekara Vojvodine
  • Udruženje pedijatara Srbije
  • Udruženja dečjih neurologa Srbije
  • Evropske Akademije za Neurologiju

Internacionalne lige za borbu protiv epilepsije (ILAE) i srpske lige za borbu protiv epilepsije.

Doc. dr Tatjana Redžek Mudrinić, pedijatar, klinički eurofiziolog, epileptolog, u ordinaciji obavlja ispitivanje stanja svesti, EEG dijagnostiku, pregled kranijalnih nerava (vid, sluh, mimika), proveru osnovnih psihičkih funkcija, procena funkcije, tonusa i snage mišića, ispitivanje stajanja i hoda, ispitivanje mišićnih refleksa, ispitivanje koordinacije, senzibiliteta i kontrole sfinktera.