Prof. dr Mina Cvjetković Bošnjak

Psihijatar

Dr Mina Cvjetković-Bošnjak radi na Klinici za psihijatriju u Novom Sadu od 1988.godine. Tokom prethodnih godina rada stekla je najviše iskustva iz oblasti psihotičnih, afektivnih i anksioznih poremećaja, a posebna interesovanja pokazuje za oblast kombinovane primene psihoterapije i farmakoterapije u lečenju afektivnih i anksioznih poremećaja.

Nakon sticanja zvanja specijaliste neuropsihijatra biva raspoređena na odelenje za lečenje neurotskih i psihosomatskih poremećaja, od 2016-2020. god. bila je načelnik ovog odelenja. Od 2020. god. načelnk je Dnevne bolnice Klinike za psihijatriju. Tokom niza godina usavršavanja i sticanja stručnog znanja objavila je veći broj publikacija, a iz naučno-istraživačkog rada proistekle su njena magistarska teza i doktorska disertacija. Tokom prethodnih godina, pored stručne zrelosti, stečeno samopouzdanje i samostalnost doprineli su nespornom kvalitetu njenog naučnog i pedagoškog rada.

Dr Mina Cvjetković Bošnjak je bila predsednik Psihijatrijske sekcije Društva lekara Vojvodine.u periodu od 2011-2015. goda, zatim aktivan član DLV-SLD. Od 2015 -2017. god. bila je član komisije Etičkog odbora GAK KCV Novi Sad. Tokom niza godina član je Izbornog veća Medicinskog fakulteta, veoma aktivna u organizovanju KME za lekare u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i psihijatre.

Tokom višegodišnjeg usavršavanja i kliničkog rada prezentovala je veći broj radova koji su objavljeni u domaćim i međunarodnim stručnim časopisima. Učestvovala je u izvođenju dodiplomske nastave iz oblasti opšte medicine, stomatologije, zdravstvene nege,specijalne rehabilitacije, studija medicine na engleskom jeziku, kao i specijalističkim studijama iz psihijatrije, opšte medicine i urgentne medicine.