Prof.dr sci.med. Vladimir Knežević

Psihijatar
Prof.dr sci.med. Vladimir Knežević

Prof.dr sci.med. Vladimir Knežević, specijalista psihijatrije i subspecijalista sudske psihijatrije, rođen je 1981.godine u Novom Sadu gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je 2006.godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu sa prosečnom ocenom 9,43. 

  • Od 2007.godine zaposlen je na Klinici za psihijatriju Kliničkog centra Vojvodine. 
  • 2011.g. završio diplomske akademske (master) studije kliničke medicine – psihijatrije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu i stekao akademski naziv diplomirani doktor medicine – master. 
  • 2013.g. završetkom specijalističkih studija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu stekao stručni naziv specijaliste psihijatrije. 
  • 2015.g. završetkom doktorskih studija kliničke medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i odbranom doktorske disertacije stekao naučni stepen doktora medicinskih nauka. 
  • 2015.godine izabran u zvanje docenta na Ketedri za psihijatriju i medicinsku psihologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
  • 2017.godine završetkom subspecijalističkih studija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu stekao stručno zvanje specijaliste uže specijalizacije iz sudske psihijatrije. 
  • Od 2017.godine obavlja funkciju upravnika Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu.
  • 2018.godine odlukom Ministra zdravlja RS učestvovao u stvaranju dokumenta „Strategija razvoja zaštite mentalnog zdravlja u Republici Srbiji“.  
  • 2017.godine je izabran i 2019.godine reizabran za člana Odbora za medicinska veštačenja Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. 
  • 2020.godine je izabran za profesora na Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. 

Učestvuje u realizaciji gradskih, pokrajinskih i međunarodnih naučnih projekata. Kao predavač je učestvovao u brojnim stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je značajnih nagrada i stipendija. Autor je  i koautor većeg broja naučnih radova, udžbenika i drugih stručnih publikacija. 

U ordinaciji “Neuropraxis” obavlja preglede i tretman depresije, paničnog poremećaja, generalizovanog anksioznog poremećaja, psihotičnih poremećaja, shizofrenije, bipolarnog poremećaja, demencije, psihičkih teškoća udruženih sa telesnim bolestima i stresnim životnim događajima.